دکتر سید حسن مهدوی شهری

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
عنوان تخصص: قلب و عروق
شماره نظام : 25456

ورودی دانشکده پزشکی تهران سال 1357

فارغ التحصیل پزشکی عمومی دانشگاه تهران 1366

بورد تخصصی قلب و عروق سال 1371 الی 1375 

فارغ التحصیل فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی سال 1377

عضو انجمن قلب و عروق ایران

عضو انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران

عضو انجمن آترواسکلروز ایران

اسکرول به بالا